Hệ thống chính phủ tại Úc

Vai trò của chính phủ của chúng ta

Chính phủ tại Úc gồm ba cấp.

Mỗi cấp có trách nhiệm khác nhau và cung cấp các dịch vụ khác nhau.

Liên bang

Chính phủ Liên bang là chính phủ quốc gia của Úc. Chính phủ này thực thi đạo luật do Quốc hội Liên bang ban hành.

Các đạo luật này bao gồm các lĩnh vực mậu dịch và thương mại, kiểm dịch, tiền tệ, bằng sáng chế, hôn nhân, di trú, quốc phòng, viễn thông, và việc cung cấp an sinh và các trợ giúp khác như Medicare và Centrelink.

Tiểu bang/Lãnh địa

Các Tiểu bang của Úc (New South Wales, Victoria, Queensland, Nam Úc, Tây Úc và Tasmania) và lãnh địa (lãnh địa Bắc Úc và Lãnh địa Thủ đô Úc) chịu trách nhiệm về trật tự trị an, các trường công lập, đường lộ và giao thông, bệnh viện công, nhà chính phủ, và quy định kinh doanh.

Địa phương

Chính quyền địa phương có thể là một trong hai dạng - hội đồng thành phố hoặc thị trấn. Chính quyền cấp này chịu trách nhiệm về quy hoạch đô thị, phê duyệt xây dựng, đường lộ địa phương, đậu xe, thư viện công cộng, nhà vệ sinh công cộng, nước và cống rãnh, rác thải và rác tái chế, thú nuôi trong nhà và cơ sở cộng đồng. Thuế địa phương (gọi là lệ phí nóc gia) được thu từ các chủ nhà tính trên giá trị căn nhà của họ. Tiền thuế này được dùng để chi trả cho các dịch vụ do chính quyền địa phương cung cấp. Chính quyền địa phương cũng thu phí đậu xe.

Last updated: Thursday, 23 July 2015