Các cấp chính phủ ở Úc

Úc có ba cấp chính phủ. Mỗi cấp có trách nhiệm khác nhau và cung cấp các dịch vụ khác nhau.

Liên bang

Chính Phủ Liên Bang (hay Chính phủ Úc) là chính phủ toàn quốc của Úc với nhiệm vụ thi hành luật pháp do Quốc Hội Liên Bang ban hành như về mậu dịch và thương mại, kiểm dịch, tiền tệ, bằng sáng chế, hôn nhân, di trú, quốc phòng, viễn thông và cung cấp trợ cấp an sinh xã hội cũng như những khoản tiền trợ giúp khác như Medicare, Centrelink, và Job Network (Mạng Lưới Giúp Tìm Việc Làm).

Tiểu bang/Vùng lãnh địa

Các tiểu bang của Úc (New South Wales, Victoria, Queensland, Nam Úc, Tây Úc và Tasmania) và các vùng lãnh địa (Vùng lãnh địa Bắc Úc và Vùng lãnh địa Thủ đô Úc) chịu trách nhiệm về cảnh sát, trường công lập, công lộ và giao thông, bệnh viện công, nhà chính phủ và kiểm soát doanh thương.

Địa phương

Chính quyền địa phương có thể được tổ chức theo hình thức hội đồng thành phố hoặc tỉnh hay quận. Hội Đồng Thành Phố chịu trách nhiệm về qui hoạch đô thị, cấp giấy phép xây cất, đường lộ địa phương, đậu xe, thư viện công cộng, phòng vệ sinh công cộng, nước và cống rãnh, đổ rác, động vật nuôi trong nhà và các tiện ích cộng đồng. Sở hữu chủ nóc gia phải trả/ đóng thuế địa phương (gọi là thuế nóc gia) tính trên trị giá căn nhà. Tiền thuế này được sử dụng để chi trả cho những dịch vụ do Hội Đồng Thành Phố địa phương cung ứng. Ngoài ra, chính quyền địa phương còn thu lệ phí đậu xe.

 

Last updated: Friday, 7 December 2012