Quí vị có thể tham gia như thế nào

Quí vị có thể tham gia như thế nào

Là công dân hoặc chủ doanh nghiệp/bất động sản ở Thành phố Sydney, thuế nóc gia và các khoản lệ phí và phí mà quý vị đóng/trả sẽ góp phần cung cấp các dịch vụ thiết yếu.

Thành phố Sydney hoan nghênh và khuyến khích quí vị đóng góp ý kiến và dưới đây chỉ mới là ba trong số các cách quí vị có thể thực hiện điều này.

Liên hệ các nghị viên Hội Đồng Thành Phố: 10 nghị viên Hội Đồng Thành Phố được người dân và những người đóng/trả thuế nóc gia (chủ doanh nghiệp và bất động sản) bầu lên theo nhiệm kỳ 4 năm. Xin mời quí vị xem tiểu sử của các nghị viên Hội Đồng Thành Phố.

Tham dự các cuộc họp Hội Đồng Thành Phố: Dân chúng có cơ hội tham dự các diễn đàn cộng đồng và và các cuộc họp của ủy ban Hội Đồng Thành Phố.

Đóng góp ý kiến phản hồi về chính sách và chiến lược: Thành phố nhận ra rằng sự đóng góp của cộng đồng là vô cùng cần thiết để giúp các kế hoạch và dự án của thành phố có thể đáp ứng hiệu quả những nhu cầu tại địa phương và đem lại kết quả thành công. Thành phố công khai trưng bày các kế hoạch đề xuất và dự án và kêu gọi dân chúng đóng góp ý kiến.

 

Last updated: Friday, 7 December 2012