Chính Sách Xã Hội 2006 và Kế Hoạch Xã Hội 2006-2010

Kết Nối Mọi Người, Xây Dựng Cộng Đồng

Chính Sách Xã Hội của Thành Phố Sydney và Kế Hoạch Xã Hội 2006-2010 đã được Hội Đồng thông qua vào ngày 26 tháng 6 năm 2006.

Chính Sách Xã Hội của Thành Phố Sydney đã được soạn thảo để tạo cơ sở cho Hội Đồng ra quyết định hợp nhất, công bằng và dựa theo nhu cầu, thông qua việc mô tả những vai trò và nguyên tắc xã hội.

Kế Hoạch Xã Hội của Thành Phố Sydney 2006-2010 đã được biên soạn theo Hướng Dẫn Hoạch Định Xã Hội và Cộng Đồng (2002) và quy định của Bộ Đặc Trách Chính Quyền Địa Phương. Kế Hoạch Xã Hội cung cấp những phân tích về nhân khẩu học, xác định các vấn đề xã hội ưu tiên và những hành động để giải quyết các vấn đề đó cho các cộng đồng trong Thành Phố Sydney; cùng những phân tích cho tám nhóm đối tượng (trẻ em, thanh thiếu niên, người cao niên, phụ nữ, Thổ dân, những người có nguồn gốc văn hóa và ngôn ngữ khác nhau, người khuyết tật và nhóm người đồng tính nam, người đồng tính nữ và người đổi giới tính).

Những Kế Hoạch Hành Động trong Kế Hoạch Xã Hội đề ra những phương hướng hoạch định xã hội cho Thành Phố trong những năm tới.

 

Last updated: Monday, 14 October 2013