فارسی | Farsi

Domestic violence

برای کمک گرفتن باید با کجا تماس گرفت

خیلی از مردم در خانه های خود امنیت ندارند. آنها با توهین، تهدید، حملات فیزیکی و جنسی از سوی شرکای زندگی خود سر می کنند.

خشونت خانگی و خانوادگی بر کلیه افرادی که در خانه زندگی می کنند، منجملهکودکان، سایر اعضای خانواده و حیوانات خانگی اثر می گذارد.

اگر خشونت را تحمل می کرده اید و می خواهید که متوقف شود، می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفنمخصوص خشونت خانگی در شماره 1800 65 64 63 تماس بگیرید.

می توانید با پلیس تماس گرفته یا به کلانتری محلی خود مراجعه کنید.

اگر صحبت کردن به زبان انگلیسی برای شما راحت نیست،  می توانید با سرویس ترجمه شفاهی در شماره 131 450 تماس گرفته و از آنها بخواهیدشما را به تلفن مخصوص خشونت خانگی وصل کنند. زمانی که با پلیس صحبت می کنید یا بهآنها مراجعه می کنید، می توانید زبانی که به آن صحبت می کنید را به آنها بگوئید وبخواهید برای شما با سرویس ترجمه شفاهی تماس بگیرند.

افراد همجنسگرای مونث، همجنسگرای مذکر، تراجنسیتی، دوجنسی و دگرباشان (LGBTIQ) نیز خشونت خانگی و خانوادگی را تجربه مینمایند. اگر جزو گروه های LGBTIQ هستید، می توانید از پشتیبانی مشاوره تخصصی ACON استفاده کنید (یک سازمانبهداشتی LGBTI در شماره 02 92062000). برای استفاده از پشتیبانی های حقوقی LGBTIQ یا خدمات پشتیبانی دادگاهی روابط ایمن بامرکز حقوقی شهری (Inner City Legal Centre) درشماره 02 9332 1966 تماس بگیرید.

 

اگر ناشنوا هستید یا دچار ضعف های شنوائی یا گفتاری هستید، می توانید باکمک سرویس رله ملی در relayservice.gov.au با هریک از شماره های ذکر شده در این کتابچه تماس بگیرید

در موارد اضطراری با شماره سه صفر (000) تماس بگیرید.

Last updated: Wednesday, 20 July 2016