Filipino | Tagalog

Domestic violence

Kanino hihingi ng tulong

Maraming tao ang hindi ligtas sa sarili nilang mga tahanan. Nakakaranas sila ng mga pang-iinsulto, pagbabanta, at pisikal at sekswal na pang-aabuso mula sa mga kinakasama nila.

Ang mga epekto ng karahasan sa tahanan at pang-aabuso sa pamilya ay nararanasan ng lahat ng nakatira sa bahay kasama na ang mga bata, iba pang mga miyembro ng pamilya, at mga alagang hayop.
Kung may tinitiis kang karahasan at gusto mong matigil ito, makipag-ugnayan sa Domestic Violence Line sa 1800 65 64 63 upang makakuha ng impormasyon.
Maaari kang tumawag sa pulisya o pumunta sa iyong lokal na himpilan ng pulisya.

Kung hindi ka kumportableng magsalita sa wikang Ingles, maaari kang tumawag sa serbisyo ng tagapagsalinwika sa 131 450 at hilingin sa kanila na ikonekta ka sa Domestic Violence Line. Sa pakikipag-usap o pagdulog sa pulisya, maaari mong sabihin sa kanila ang wikang sinasalita mo at hilingin sa kanila na tumawag sa serbisyo ng tagapagsalinwika.

Nakakaranas din ng karahasan sa tahanan at pang-aabuso sa pamilya ang mga taong lesbiyana, bakla, bisexual, transgender, intersex at queer (LGBTIQ). Kung LGBTIQ ka, maaari kang makakuha ng suportang pagpapayo mula sa ACON (isang organisasyong pangkalusugan para sa LGBTI) sa 02 9206 2000. Hinggil sa tulong-legal para sa LGBTIQ o sa Safe Relationships Court Support Service, makipag-ugnayan sa Inner City Legal Centre sa
02 9332 1966.

Kung bingi ka o may kapansanan ka sa pandinig o pagsasalita, maaari mong tawagan ang alinman sa mga numerong nasa booklet na ito sa tulong ng National Relay Service sa relayservice.gov.au

Kung may emergency, tumawag sa Triple Zero (000).

Last updated: Wednesday, 20 July 2016