Nhờ giúp đỡ bằng ngôn ngữ của quý vị

Cần được giúp đỡ về thông tin của Thành phố Sydney bằng các ngôn ngữ khác? Đây là một số công cụ và nguồn lực hữu ích.

Interpreter symbol

Nếu quý vị cần giúp đỡ để đọc thông tin trong trang mạng này hoặc nói chuyện với chúng tôi bằng ngôn ngữ khác, Đây là một số công cụ và nguồn lực hữu ích.

Dịch trang mạng của chúng tôi

Có các dịch vụ trực tuyến miễn phí để dịch các trang mạng sang nhiều ngôn ngữ khác.

Nếu máy vi tính hoặc trình duyệt của quý vị đã cài đặt ngôn ngữ khác, quý vị có thể dịch các trang mạng của chúng tôi bằng cách nhấp vào biểu tượng dịch thuật:

Để dịch các trang mạng, bản văn hoặc tài liệu mà không cần thay đổi ngôn ngữ đã cài đặt, quý vị có thể sử dụng:

Dịch tự động có thể không chính xác, vì thế những công cụ này chỉ nên sử dụng như là hướng dẫn mà thôi.

Sử dụng dịch vụ thông dịch miễn phí để gọi chúng tôi

Dịch vụ thông phiên dịch Translating and Interpreting Service (TIS National) miễn phí có thể giúp quý vị nói chuyện với chúng tôi bằng tiếng mẹ đẻ của mình.

Hãy gọi số 131 450.

Sau khi nghe đoạn thu âm tiếng Anh mở đầu, quý vị cần nói ngôn ngữ mình muốn nói. Sau khi quý vị yêu cầu ngôn ngữ của mình, nhân viên tổng đài sẽ tìm thông dịch viên có thể giúp quý vị. Xin đừng cúp máy ngay cả khi không nghe tiếng nhạc chờ. Nếu có thông dịch viên nói ngôn ngữ của quý vị, nhân viên tổng đài sẽ kết nối với quý vị. Hãy yêu cầu thông dịch viên kết nối cú gọi của quý vị đến Thành phố Sydney qua số 02 9265 9333. Thông dịch viên sẽ giúp quý vị trong suốt cuộc gọi.

Nếu không có thông dịch viên nói ngôn ngữ của quý vị, nhân viên tổng đài sẽ yêu cầu quý vị chốc nữa gọi lại

TIS National cung cấp các dịch vụ thông dịch cấp thời qua điện thoại, cũng như dịch vụ thông dịch qua điện thoại đã đặt hẹn trước và thông dịch trực tiếp tại địa điểm.