Hội đồng Thành phố địa phương

Thành phố Sydney là cơ quan chính quyền địa phương (Hội đồng Thành phố) chịu trách nhiệm đối với trung tâm thành phố và 33 vùng dân cư ngoại ô lân cận trong địa phận của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ và chương trình cho cư dân, doanh nghiệp địa phương, công nhân và khách tới thăm Sydney.

Để liên lạc với Thành phố, quý vị có thể điện thoại, email hay đến trung tâm phục vụ khách hàng gần nhà quý vị nhất.

Thắc mắc tổng quát hoặc trợ giúp sau giờ hành chính

Điện thoại: 02 9265 9333 (24 giờ, 7 ngày một tuần)

Email: council@cityofsydney.nsw.gov.au

Nếu tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ, quý vị có thể sử dụng dịch vụ thông dịch qua điện thoại miễn phí để liên lạc với chúng tôi gọi số 131 450 và nhờ họ gọi điện thoại cho Thành phố Sydney qua số 02 9265 9333.

Nếu bị khiếm thính, bị lãng tai hoặc nói khó, quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi qua Dịch vụ Tiếp âm Toàn quốc

  • người sử dụng TTY, gọi điện thoại số 133 677 sau đó xin số 02 9265 9333
  • người sử dụng Nói và Nghe (Speak and Listen), gọi điện thoại số 1300 555 727 sau đó xin số 02 9265 9333
  • người sử dụng dịch vụ chuyển tiếp internet kết nối với NRS sau đó xin số 02 9265 9333
  • người sử dụng dịch vụ chuyển tiếp video, chọn dịch vụ chuyển tiếp video NRS trên Skype và xin số 02 9265 9333
  • người sử dụng dịch vụ chuyển tiếp SMS, gọi điện thoại số 0423 677 767 và xin số 02 9265 9333

Last updated: Friday, 30 November 2018